Våra mål

Vi jobbar efter läroplanens mål


                                 Förskolan uppdrag

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn.

Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.


För barn är det lek i sig som är viktigt. I lek får barnen möjlighet att imitera, fantisera och bearbeta intryck. På så sätt kan de bilda sig en uppfattning om sig själva och andra människor. Lek stimulerar fantasi och inlevelse. Lek kan också utmana och stimulera barnens motorik, kommunikation, samarbete och problemlösning samt förmåga att tänka i bilder och symboler. Därför är det viktigt att ge barnen tid, rum och ro att hitta på lekar, experimentera och uppleva.
Om ni vill veta mer kan ni gå in på skolverkets sida:


Läroplan för förskolan - Skolverket